Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók valamennyi, a Weboriginal.eu Webes Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Weboriginal) által végzett valamennyi tevékenységre. Azzal, hogy a Weboriginal-nak bármely szolgáltatása végzésére megbízást ad, elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Általános feltételek

 1. A Weboriginal által megadott valamennyi ár nettó érték, azaz a 27% általános forgalmi adó nélkül értendő.
 2. Az árajánlatok 28 napig érvényesek.
 3. A Megbízó felelős azért, hogy a weblap törvényes legyen, semmiféle szerzői vagy más jogot ne sértsen. Szintén a Megbízónak kell megfelelő előzetes piackutatást végeznie bármely projekt életképessége és nyereséges fenntarthatósága vonatkozásában.
 4. A Weboriginal fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson minden olyan megbízást, irányuljon az térítésmentes vagy térítéses szolgáltatásra, amelyet tartalmi vagy egyéb szempontból nem tart elfogadhatónak. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólag a felnőtt tartalmak, vagy a valamely vallás, felekezet, faj, etnikum, kisebbség vagy szexuális orientáció ellen irányuló oldalak fejlesztésére vonatkozó megbízások.
 5. A Weboriginal szolgáltatásait kizárólag írásbeli Megbízási Szerződés alapján teljesíti. A Weboriginal a Megbízási Szerződés aláírása előtti tevékenységeket saját költségére és kockázatára végzi.
 6. A Megbízási Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és díj kizárólag a Megbízási Szerződésben körülírt tevékenységekre érvényes és csakis akkor, ha a Megbízó valamennyi, a szolgáltatás határidőre történő elvégzéséhez szükséges információt, dokumentumot, fényképet és egyéb szükséges adathordozót a szerződés szerinti időpontban a Weboriginal rendelkezésére bocsájtott. A Megbízási Szerződés szerinti határidő és szolgáltatási díj érvényét veszti, és a felek írásban új határidőt és díjat kötelesek megállapítani, ha a Megbízó nem tudja határidőre és hiánytalanul a Weboriginal rendelkezésére bocsájtani a fenti anyagokat, és/vagy a teljesítés során további feladatokkal bízza meg a Szolgáltatót.
 7. A Weboriginal a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj legfeljebb 50%-a mértékéig előleg fizetését kötheti ki. Az előleg a szerződés aláírásakor átutalással vagy készpénzben fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Weboriginal a szolgáltatás teljesítését csak akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta.
 8. A Megbízási Szerződést a Weboriginal a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megbízóval közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megbízó az oldaltervet utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Weboriginal-nak jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni.
 9. A teljesítés megkezdésekor – ha a szolgáltatás jellege ezt indokolja – a Weboriginal szerverén tárterületet különít el a Megbízó részére, ahol a fejlesztés előrehaladását a Megbízó folyamatosan nyomon követheti. Ezen felül a Weboriginal emailben értesíti a Megbízót, valahányszor egy jól körülhatárolt fejlesztési szakaszt lezárt. Ha Megbízó 3 napon belül nem él módosítási igénnyel, a Weboriginal úgy tekinti, hogy a Megbízó az adott fejlesztési fázist minden vonatkozásban elfogadja és az lezárható.
 10. A Weboriginal az általa készített, átépített vagy optimalizált weblapok részére ingyenes tárhelyet biztosít mindaddig, amíg a Megbízó a Weboriginal által hostingolt weblap újabb átépítésére és/vagy optimalizálására harmadik vállalkozónak megbízást nem ad. Ebben az esetben a Weboriginal írásban felhívja Megbízót, hogy weblapját legfeljebb 10 naptári napon belül helyezze át egy másik szerverre. A Weboriginal a Megbízó weblapját 10 naptári nap elteltével törli saját szerveréről.
 11.   A Weboriginal-nak jogában áll a Megbízó elkészült weblapjának működését mindaddig blokkolni, amíg Megbízó a szolgáltatás ellenértékét teljes egészében ki nem egyenlítette.
 12. A Megbízó abban az esetben is határidőre köteles kiegyenlíteni a Weboriginal által benyújtott számlát, ha egy, a Megbízó által jóváhagyott fejlesztést a Weboriginal befejezett, készre jelentett, de a szükséges szöveg vagy képanyag átadásával a Megbízó késlekedik. Az ilyen, utólag szolgáltatott tartalmat a Weboriginal a jövőben bármikor köteles a weblapon ingyenesen elhelyezni.
 13. A Weboriginal feltételezi, hogy valamennyi, a Megbízó által a fejlesztés során átadott anyag, legyen az szöveg vagy kép, a Megbízó tulajdonát képezi, harmadik személyek szerzői jogát nem sérti és a fejlesztéshez szabadon felhasználható.
 14. A Weboriginal által szolgáltatott anyagok, úgymint forráskód, grafika, fotó, videó, animáció és szöveg, a Weboriginal kizárólagos tulajdonában marad mindaddig, amíg a Megbízó a szolgáltatási díjat teljes egészében ki nem fizette. Ekkor az említett anyagok tulajdonjoga átszáll a Megbízóra.
 15. A Weboriginal mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa készített fejlesztések oldalai a legelterjedtebb web-böngészőkön megfelelően megjelenjenek, de nem vállal felelősséget azért, hogy bizonyos oldalak a fejlesztés befejezése után közzétett böngészőkön nem az elvárható formában és módon jelennek meg.
 16. Amikor a Megbízó hozzájárulását adta ahhoz, hogy a fejlesztés nyilvánosan hozzáférhetővé váljon, ezzel egyszersmind elismerte azt, hogy az oldal, mind design és tartalom vonatkozásában, teljes mértékben megfelel a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.
 17. A weboldal fejlesztésre vagy átépítésre kötött Megbízási Szerződés nem vonatkozik az átadott weblap frissítésére és/vagy módosítására/átalakítására. A Weboriginal ezeket a szolgáltatásokat külön (átalánydíjas) szerződés alapján végzi.

Fizetés

Valamennyi fizetést készpénzben vagy a Weboriginal számláján megadott bankszámlára átutalással kell teljesíteni, a számla kiállításától számított 8 napon belül.

Fizetési késedelem esetén a Weboriginal-nak jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi pótlékot felszámítani.